Algemene voorwaarden Requiry

Definities

 1. Requiry: Requiry van Ryanne den Besten, gevestigd te Lunteren onder KvK nr. 81634862.
 2. Klant: degene met wie Requiry een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Requiry en klant samen.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Requiry.

Aanvaarding van opdrachten

 1. Alle aanbiedingen en opdrachten van Requiry zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien er een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt.
 2. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling, les, advies als een traject of kaart betreffen.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Requiry hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en reis-, verzendkosten.
 2. Alle prijzen die Requiry hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Requiry te allen tijde wijzigen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Bij voedingsadvies wordt vooraf betaald door middel van een betaalverzoek.
 2. Bij manuele lymfedrainage behandeling worden de losse behandeling meteen na afloop ter plekke contact of per betaalverzoek voldaan.
 3. Bij manuele lymfedrainage behandelkaarten wordt het volledige bedrag van de kaart bij de 1e behandeling ter plekke contact of per betaalverzoek voldaan incl eventuele reiskosten.
 4. Bij iriscopie wordt op het moment van foto's maken en voor het analyseren en uitwerken meteen contact ter plekke of per betaalverzoek voldaan.
 5. Bij men les of freestyle les wordt na afloop direct ter plekke contant of per betaalverzoek voldaan.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Requiry zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Eventuele kosten die gemaakt worden voor het innen van de in gebreke gebleven betaling worden verhaald op de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn en die gevraagd worden door Requiry tijdig, compleet en naar waarheid verstrekt worden.

Annulering

 1. Annulering van afspraken dient 24uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  1. Bij annulering tot 24uur voor aanvang is de klant geen kosten verschuldigd.
  2. Bij annulering binnen 24uur is de klant 50% van het bedrag van de afspraak verschuldigd.
 3. Requiry is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigingen.
 4. Onverminderd het in de wet bepaalde kunnen zowel de klant als Requiry de overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

Overmacht

 1. Indien Requiry haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Geheimhouding, dossierbeheer, casuïstiek

 1. Requiry zal alle informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen.
 2. Gegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden van de diensten.
 3. Gegevens en beeldmateriaal mogen uitsluitend na toestemming van beide partijen gebruikt worden op sociale media, website etc.
 4. Klant geeft Requiry toestemming om ten aller tijde contact op te nemen met dierenarts, therapeut of specialisten voor informatie, overleg of casuïstiek.

 Aansprakelijkheid Requiry

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Requiry is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Requiry geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde van, dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de klant voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Requiry.
 3. Requiry is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Requiry is niet aansprakelijk voor zo ver schade voortvloeit uit het feit dat de klant de door Requiry mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van Requiry voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 6. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Requiry beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de klant, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door Requiry afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 7. Requiry is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde of gebruikte materialen, supplementen, geneesmiddelen etc.

Klachten

 1. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Requiry, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Requiry en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 2. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij CAT.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Requiry is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voorvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Requiry is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Opgesteld op 01 januari 2021.